AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a persoa titular de dominio web é YOLANDA VALCÁRCEL RIBEIRO, (en diante A TENDA DA GATA), con domicilio a estes efectos en PRAZA DÁ VERDURA 6. 36002 PONTEVEDRA, DNI.: 35324514-X. Correo electrónico de contacto: info@atendadagata.com

2. USUARIOS
O acceso e/ou uso de este portal da TENDA DÁ GATA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL
www.atendadagata.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes á TENDA DÁ GATA ou ás súas licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia de este rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal de a que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado de os contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que A TENDA DA GATA ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos dA TENDA DA GATA, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir en a rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. A TENDA DA GATA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, A TENDA DA GATA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de os foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS
A TENDA DA GATA cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro por o que se aproba o Regulamento de desenvolvemento de a Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vea por garantir un correcto uso e tratamento de os datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar á TENDA DÁ GATA, fará saber ao usuario de a existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle de a responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, A TENDA DA GATA informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento de o seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Os datos persoais solicitados na nosa páxina web forman parte de ficheiros responsabilidade dA TENDA DA GATA e son tratados por esta coas seguintes finalidades:

Contacto xeral: Resolver as consultas expostas á TENDA DÁ GATA, así como atender as solicitudes de información sobre os servizos que ofrecemos. O rexistro nos formularios e usos nesta web implica a aceptación desta Política de Privacidade.

Eventualmente, esta Política de Privacidade pode ser revisada co fin de actualizar os cambios na lexislación vixente, actualizar os nosos procedementos de recollida e uso da información de carácter persoal, a aparición de novos servizos ou a exclusión doutros. Estes cambios serán vixentes a partir da súa publicación na web, polo que é importante que revises regularmente esta Política de Privacidade co fin de permanecer informado os cambios habidos.

A TENDA DA GATA se reserva a facultade de investigar calquera contido que atente contra esta Política de Privacidade así como no uso incorrecto, indebido e fraudulento das condicións expostas.

A TENDA DA GATA  só usará a túa información de carácter persoal en virtude desta Política de Privacidade e, con carácter xeral, solicitará o teu consentimento para utilizar a túa información de carácter persoal con fins distintos daqueles para os cales os outorgaches nos formularios.

A TENDA DA GATA non utilizará os teus datos persoais con finalidades incompatibles ás que figuran nesta cláusula.

A TENDA DA GATA está presente tamén en redes sociais como Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google +, entre outras.

A TENDA DA GATA non comparte nin comunica ningunha información persoal dos usuarios amigos en ningunha rede social das anteriormente citadas nin en ningunha outra rede social.  E en cada un destes medios sociais, A TENDA DA GATA é usuario administrador das contas incluídas nas mencionadas redes sociais, adopta as medidas de seguridade e configuracións de privacidade adecuadas que proporcionan estas redes sociais. Podes consultar as súas Políticas de Privacidade e Condicións de Uso de cada rede social nas súas páxinas web correspondentes.
 
A TENDA DA GATA adopta medidas de índole técnica, administrativa e organizativa nos seus sistemas co fin de protexer a información de carácter persoal, evitando a súa perda, roubo, divulgación, alteración ou uso non autorizado.

Pode exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición a través da seguinte dirección: PRAZA DÁ VERDURA 6, 36002 PONTEVEDRA, ou a través do correo electrónico info@atendadagata.com.

Se desexas darche de baixa en calquera dos servizos de notificacións de A TENDA DA GATA, podes facelo en calquera momento a través da dirección de info@atendadagata.com.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
A TENDA DA GATA por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da TENDA DÁ GATA ou ben das súas licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude de o disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, de a Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da TENDA DÁ GATA. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da TENDA DÁ GATA. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos en o disco duro de o seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado en o as páxinas dA TENDA DA GATA.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
A TENDA DA GATA non se fai responsable, en ningún caso, de os danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS
A TENDA DA GATA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas en o seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través de a mesma como a forma en a que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8. LIGAZÓNS
En o caso de que en www.atendadagata.com dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios de Internet, A TENDA DA GATA non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso A TENDA DA GATA asumirá responsabilidade algunha por os contidos de algunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación con as entidades conectadas.

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN
A TENDA DA GATA resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou de un terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10. XENERALIDADES
A TENDA DA GATA perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN
A TENDA DA GATA poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN
A relación entre A TENDA DA GATA e o USUARIO rexerase por a normativa española vixente e calquera controversia someterase segundo a lexislación e xurisdición españolas.

Uso de cookies

Este sitio Web utiliza cookies para que teñas a mellor experiencia de usuario. Se continúas navegando estás a darnos o teu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa POLÍTICA DE COOKIES, fai clic neste enlace para maior información. ACEPTAR

Aviso de cookies
EnglishFrenchGalicianGermanItalianSpanish